Regulamin bonów prezentowych

REGULAMIN BONÓW PREZENTOWYCH

Definicje:
Wydawca – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Aleksandrę Rasz pod firmą Kiarama. Aleksandra Rasz z siedzibą w Pęcicach Małych, ul. Konopnickiej 3, 05-806 Pęcice Małe, NIP: 534-201-09-55, reprezentowana przez Aleksandrę Rasz, będąca wydawcą Bonu Prezentowego “Szampan i Sekrety”
Bon Prezentowy – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny, wysyłany w wiadomości e-mail), uprawniający do nabycia usługi noclegu oraz usług dodatkowych opisanych na stronie www.szampanisekrety.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Prezentowego, korzystający z Bonu Prezentowego;
Regulamin rezerwacji –  Regulamin rezerwacji noclegu i usług oferowanych przez stronę www.szampanisekrety.com, dostępny na tej stronie internetowej
Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego oraz do przyjmowania jego do realizacji w prowadzonej przez siebie na stronie www.szampanisekrety.com działalności.

2. Przekazanie Nabywcy Bonu Prezentowego jest dokonane poprzez wysłanie wiadomości e-mail z kodem alfanumerycznym na podany przez Nabywcę adres mailowy. Dodatkowo Wydawca może na prośbę Nabywcy wysłać papierowe potwierdzenie nabycia Bonu Prezentowego na adres pocztowy wskazany przez Nabywcę.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Prezentowego. Zapłata za Bon Prezentowy może nastąpić za pośrednictwem przelewu bankowego lub innych udostępnionych przez Wydawcę kanałów płatności elektronicznej.

4. Bon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

5. Bon Prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu usług za pośrednictwem strony www.szampanisekrety.com lub w inny sposób kontaktując się z Wydawcą i ustalając zakres zakupu usług. Wydawca informuje wiadomością e-mail Nabywcę o wykorzystaniu Bonu Prezentowego.

6. Nabycie usług następuje w zgodzie z Regulaminem rezerwacji.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem Prezentowym.

8. Bon Prezentowy jest ważny i aktywny przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od daty jego zakupu. W tym terminie należy zarezerwować termin realizacji usługi. Usługa musi być zrealizowana w terminie 6 (sześciu) miesięcy od chwili zakupu Bonu Prezentowego. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych terminów na zrealizowanie Bonu Prezentowego dopóki jest w stanie zaproponować Użytkownikowi inną datę realizacji usługi.

9. Upływ terminu ważności Bonu Prezentowego uniemożliwia korzystanie z niego.

Zasady korzystania

1. Przy realizacji Bonu Prezentowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny usług przelewem, drugim Bonem Prezentowym albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Prezentowego w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Bonu Prezentowego,
b) wcześniejszym użyciu Bonu Prezentowego przez inną osobę
Rodzaje i ważność

1. Bon Prezentowy jest wydawany tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Bon Prezentowy po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny.

3. Termin rezerwacji usługi musi być wybrany w okresie 6 miesięcy od daty nabycia Bonu Prezentowego. W przypadku zmiany pierwotnie wybranej daty (zgodnie z warunkami zmiany rezerwacji określonymi w Regulaminie rezerwacji) nowa data musi wciąż zawierać się w 6 miesiącach od daty wydania Bonu Prezentowego. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku chęci zmiany pierwotnej rezerwacji nie będzie nowych wolnych terminów rezerwacji usługi w terminie 6 miesięcy od daty zakupu Bonu Prezentowego.

Rozliczenia i reklamacje

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia wartości Bonu Prezentowego poprzez kontakt na adres e-mail recepcja@szampanisekrety.com
2. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Bonu Prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

3. Reklamacje dotyczące Bonu Prezentowego mogą być składane na piśmie i przesłane na adres korespondencyjny Kiarama. Aleksandra Rasz, ul. Królicza 2, 05-807 Podkowa Leśna

4. Reklamacje mogą być również złożone za pomocą wiadomości e-mail na adres recepcja@szampanisekrety.com
Postanowienia końcowe
1. Nabycie Bonu Prezentowego przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Bonu Prezentowego przez Użytkownika niebędącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Bon Prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon Prezentowy jest formą bonu towarowego.

3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.szampanisekrety.com.